ประชาสัมพันธ์งานสภาอบต.หัวเรือ

โครงสร้างสภา อบต.ท้องถิ่น

รายงานการประชุม

กิจกรรมสภาอบต.หัวเรือ

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2566

- ภาพการประชุมสภาอบต.หัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

- ภาพการประชุมสภาอบต.หัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

- ภาพการประชุมสภาอบต.หัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2565

- ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

- ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

- ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1/2565

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2565

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งทีี่ 1/2565

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่2/2565

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2565

 

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2564

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2563

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2562

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562