สายด่วนบริการ

สายตรงผู้บริหาร

    นางประภาพร เลาหัวนิช นายกอบต.หัวเรือ 081-760-1673

    นางบังอร  คำพันธ์        รองนายกอบต.หัวเรือ 093-326-4045

    นายวิรชัย หอมหวล       รองนายกอบต.หัวเรือ 081-068-8315

    นายสุริยา  สายแวว        เลขานุการนายกอบต.หัวเรือ  087-375-1316

สายด่วนดับเพลิงอบต.หัวเรือ 062-564-0460