ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(1669)new-star.gif - 25.26 kb
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีnew-star.gif - 25.26 kb
ขอบเขตของงาน (Term Of Referenc : TOR) การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)new-star.gif - 25.26 kb
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ 1 (ถนนสายริมห้วยบัวบั่ว)
ปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินภายฝนหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ 2 (ซอยบ้านหนองมุก หมู่ 2 เชื่อมฯ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ 5 (ซอยบ้านหนองยาง เชื่อมฯ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ 6 (ซอยปราถนา)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนัก หมู่ 8 (เส้นข้างวัดหนองจำนัก เชื่อมฯ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ 12 (ซอยข้างโรงเรียนนารีนุกูล  ๒) 
เปิดเผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ 13 (ซอยบ้านอาจารย์แพงศรี เชื่อมฯ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู๋ 15 (ซอย5 คุ้มนาอ้อ)
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมป้ายชื่อซอยตามแยกซอยภายในตำบลหัวเรือ
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกหนองหัวลิง บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมดินไหล่ทางถนนภายในเของค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
เปิดเผยราคากลางโครงการปรัปรุงถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดสดหัเรือ บ้านหัวเรือ หมู่ 3
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์บริหการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายใน อบต.หัวเรือ
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ซ.บ้านพ่อสุบรรณ เชื่อมบ้านหนองเม็ก)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ซ.ข้างบ้านแม่แพงศรี สุดถนอม)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.2 (ซ.ข้างบ้านแม่บังอร สมพอง)
เปิดเผยราคากลางโครการขุดร่องระบายน้ำ ม.3(ร่องระบายน้ำทุ่งหนองแต้)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4(ซอยหนองมันปลา)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7(ถนนสายบ.สำราญ ม.7 เชื่อมบ.หัวเรือม.11)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10(ซอยศรีบู)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 (ซ.บ้านพ่อพรม จิตรสิงห์)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (ถนนรอบหนองจิก)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16 (ซอยฟาร์มไก่)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 (ซ.บ้านแม่ศรี ขาววงศ์ เชื่อม บ.สำราญ ม.7)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16 (ซ.บ้านพ่อเงาะ)
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หัวเรือ หมู่ที่ 1 (เส้นโนนอุมุงไปห้วยวังยาง)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองจอก หมู่ที่ 4 (ซ.หลังโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองก่าน หมู่ที่ 12 (ซ.บ้านนายสมคิด นามวงศ์)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (ซ.บ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (ซ.บ้านอาจารย์ถาวร อบอุ่น)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.หัวเรือ หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าวัดหัวเรือ)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.หัวเรือ หมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงเรีบนชุมชนบ้านหัวเรือ)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.หนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอย1 เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองยาง)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.สำราญ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสมหมาย เฝ้าทรัพย์ฯ)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.หนองจำนัก หมู่ที่ 8 (บ้านหนองจำนักเชื่อมทุ่งขามใต้)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.ค้อ หมู่ที่ 9 (เส้นกลางบ้าน)
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.หัวเรือ หมู่ที่ 11 (ซอย 1 บ้านหัวเรือ)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำราญ หมู่ที่  7 (ซอยสันติสุข)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำราญ หมู่ที่ 7 (ซอยทุ่งบ่อโนนไทยเชื่อมนาไหทอง)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 (ซอย 9)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้อ หมู่ที่ 9 (ซอยปู่ตา)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้อ หมู่ที่ 9 (ซอนโนนธาตุเส้นหน้าบ้านนายพุทธ ชูกลิ่น)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้น หมู่ที่ 10 (ซอยศรีบู 1)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้น หมูที่ 10 (ซอยศรีบู 2)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 (ซอย 1)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 (เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก-ถนนหลวง)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 (ซอยร่วมใจสามัคคี)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งขามเหนือ หมูที่ 15 (สายกลางบ้านไปคุ้มนาอ้อ)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (เส้นบ้านนายจำลอง แก้วใส)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (เส้นบ้านนายพรมมา เชื้อชัย)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 (บ้านหัวเรือ หมูที่ 11 ถึงบ้านสำราญ หมู่ที่ 7)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือ หมูที่ 1 (จากโนนอุมุงถึงห้วยวังยาง)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (ซอยโชคเจริญ)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านหัวเรือ หมู่ 3 ถึง สามแยกประปา หมู่ 16)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (ซอยสถานธรรม)
เปิดเผยราคากลางโครงกาก่อสร้างถนน คสล. บ้าานองจอก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านพ่อคำนึง หอมหวล)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่  4 (ซอย3)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียนบ้านหนองยางถึงทุ่งขามเหนือ)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (เส้นทุ่งขามใต้ไปวัดป่าโพธิวนาวัน)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 (ซอยรุ่งโรจน์)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอยวัดหนองมุกทางทิศตะวันออก)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอยบ้านพ่อคำผาง การกล้า)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 เส้นหน้า อบต.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (บ้านหนองจอก หมู่ 4 ถึง บ้านอ้น หมู่ 10)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 (ซอยโนนแดง)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่14(ซอย 800 เชื่อมทุ่งขามใต้)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่14 (ซอยหน้าวัดถึงหนองจิก)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่15 (สายกลางบ้านเชื่อมซอย 5)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่16 (เส้นบ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่4 (เส้นบ้านหนองจอกถึงบ้านอ้น)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่11 (เส้นหมู่ที่ 11 ถึงหมู่ 7)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่10 ซอยศรีบู 1
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่10 ซอยศรีบู 2
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่11 ซอยคุ้มโนนแดง
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่12 ซอยประชาชื่น
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.หัวเรือทอง ม.16 (เส้นบ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.อ้น ม.10 (ซอยหนองแฝก)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หัวเรือ ม.11 (ซอยโรงงานกระดาษ)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หนองก่าน ม.12 (ซอยร่วมมิตรพัฒนา 1)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หนองก่าน ม.12 (ซอยหนองก่าน 1)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.ทุ่งหนองพอก ม.13 (เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก-ถนนหลวง)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.ทุ่งขามเหนือ ม.15 (สายกลางบ้าน เชื่อมซอย 5)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หัวเรือทอง ม.16
การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน (การรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หนองเม็ก ม.6 (ซอยห้วยพิมาน)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หนองเม็ก ม.6 (ซอยใหม่นาดูน)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หนองเม็ก ม.6(ซอยพรมทา)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หัวเรือทอง ม.16 (ซอยบ้านนายวิรัช)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.หนองจำนัก ม.8 (ซอยทุ่งขามใต้)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.หนองยาง ม.5 (บริเวณสี่แยกโรงเรียน)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.อ้น ม.10 (ซอยศรีบู 2)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5(ซอยคอกวัว)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ซอยวัดทุ่งเศรษฐี)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.7(ซอยสามัคคี เชื่อมทุ่งใหญ่)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8(ซอยบ้านแม่หลิ่ง)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8(ซอย 5 บ้านแม่ชู)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9(ซอยฟาร์มไก่)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9(เส้นบ้านพ่อพุธ ชูกลิ่น)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียนบ้านหนองยางถึงทุ่งขามเหนือ)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(ซอยคอกหมู)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(ซอยบ้านแม่บุญี กำทอง)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(ซอยทุ่งบ่อโนนไทย เชื่อมนาไหทอง)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9(เส้นบ้านนายพุทธ ชูกลิ่น)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ซอยข้างวัดบ้านอ้น เชื่อมทุ่งขามเหนือ)
ประชาสัมพันธ์โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายคิด นามวงศ์)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก ถึงถนนทางหลวงชนบท)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (ซอยสถานธรรม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอยหนองมันปลา) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่6
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่5
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอยหนองมันปลา)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณ คงเดช)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านพ่อบัวเรียน การกล้า)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบ่แก บ้านหัวเรือ หมูที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3(ตลาดสดหัวเรือ ไปโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ)
เอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกห้วยบ่อแก บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกห้วยบ่อแก บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11(e-bidding)
โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อแก บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยบ่อแก
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหัวเรือ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 16(ซอยบ้านพ่อพรมมาฯ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรื หมู่ที่ 16(ซอยบ้านนายจำลองฯ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15(คุ้มนาอ้อ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14(ซอยหน้าวัด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12(ซอยหลังชลประทานฯ)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11(ซอยโนนแดง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ที่ 10 (ซอยหนองอีเต็ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านค้อ หมุ่ที่ 9(เส้นบ้านนายพุทธ ชูกล่น)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยทุ่งบ่อโนนไทยฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยบ้านพ่อสุบิน)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยสันติสุข)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กซิกันหมู่ที่ 6 (รอบหนองเม็ก)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (เส้นทุ่งขามใต้ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียนฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายทวีฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านหัวเรือทองม. 16 (ซอยบ้านนายจำลองฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองม. 16 (ถ. สายบ้านหัวเรือทองฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอกหมู่ที่ 13 (บริวณโรงสีฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอยประชาชื่น)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (บริเวณตลาดสดหัวเรือ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการขุดทับลำห้วยบัวบั่วบ้านหนองจำนักนักที่ 8
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที่ 15 (ถนนเส้นกลางบ้านฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 14 (ซอยวัดป่าฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยตัดใหม่ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 3)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอยประชาชื่น)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7
โครงการกู้ท่อลอดคอนกรีตบ้านหนองเม็กซิกันหมู่ที่ 6 (ข้ามลำห้วยพิมาน)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณคงเดช)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (เส้นบ้านพ่อภพม่วงอ่อน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุก (ซอยโชคเจริญ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 (ซอย 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยคอกหมู)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 6 (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 5 (ซอยคอกวัว)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนเส้นโนนอุมุง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (สายวัดบ้านอ้นเชื่อมหนองแคน)
 โครงการขุดลอกระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเค็มภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 ซอย 9
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กซิโกหมู่ที่ 6 (ซอยร่วมมิตร)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายวิเชียรฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านายคำนึงถึง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (ทางเชื่อมภายในหมู่บ้านหนองมุก)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (สายทางบ้านหนองมุกฯ )
โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองหัตุ่ที่ 16 (บริเวณซอยบ้านแม่จันมีฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอกหมู่ที่ 13 (บริเวณกลางหมู่บ้านทุ่งหนองพอก)
 โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (บริเวณถนนชลประเสริฐ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมูบ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (บริเวณซอยศรีบุเชื่อมคลองชลประทานฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (บริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมูที่ 1 (บริเวณหน้าบ้านแม่ดาราไปห้วยวังยาง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาหารห้องประชุมและกิจการสภา
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น (E-เสนอราคา)
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่นตำบลหัวเรือ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (ซอย 3)
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1 (เส้นข้างวัด)
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1 (ถนนเลียบห้วยบัวบั่ว)
 โครงการขุดและกำจัดขยะในแหล่งน้ำบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8
 โ€ขการทำเงิน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิงบ้านหัวเรือทองหมู่ที่ 16
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองหมู่ที่ 16 (ซอยบ้านนายจำลองเชื่อมซอยฟาร์มสิทธิพล)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที่ 15 (ถนนเส้นกลางบ้านเชื่อมคุ้มนาอ้อ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 14 (ถนนเส้นแปดร้อย)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 3)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 4)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยพาเจริญ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (ถนนสายม. 16 ถึงม. 10)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (ซอยศรีบู 2 ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยฟาร์มไก่)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยตัดใหม่ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยคอกหมู)