แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

- รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัญติ
- สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566
- สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
- สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 

แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

-  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 -  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 -  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
-  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
-  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
-  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
 -  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 -  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 -  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
-  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
- รายงานการประชุมสภาอบต.หัวเรือครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

    -  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
    -  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
    - สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564 วันที่ 5 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 

รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2564

    - ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564
    - ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564
    - ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564
 

แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563
    -สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563
 

รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2563

     -ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

       ครั้งที่1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

    -ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

     ครั้งที่1/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

 
แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 
รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2562

    -ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 

      ครั้งที่1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

 รายงานการประชุมสภาปี 58

คณะกรรมการติดตามผลการประเมินปี 57