กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

    รายการกฏหมายระดับอนุบัญญัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2559

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการสว่นท้องถนิ่  (ฉบับที่  4) พ.ศ.  2562