วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

“เกษตรปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมดี

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”