โครงการและกิจกรรม

 

โครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบการประกอบอาหารจานเดียว
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพการจักรสานด้วยเส้นพลาสติก
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีการเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้นำสตรี
โครงการส่งเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
โครงการจัดสวัสดิการฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
โครงการอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุบ้านหนองมุก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือ
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือครั้งที่ 21
โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลหัวเรือ
กิจกรรมลงพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตร
กิจกรรมการสร้างห้องน้ำคนพิการ นางสุปราณี เชื้อชัย
กิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มผลกำไรด้วยเครื่องมือคุณภาพ
กิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรมลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับ คนพิการ นาย คำ หอมหวล
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- กิจกรรมปรับปรุงบ้านคนคนพิการหมู่ที่ 8  นางสาวจันสี  บุญทอง
กิจกรรมการสนับสนุนผู้สูงอายุบ้านหนองมุกได้รับรางวัลในฐานะองค์กรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562
- กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือ
- กิจกรรมรวมน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- กิจกรรมเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ณ วัดป่าศรีหัวเรือทอง
กิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ ให้บริการนวดตัว นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ