unnamed

คำขวัญประจำตำบลหัวเรือ

พริกหัวเรือ        เลื่องลือไกล        ถิ่นกลองใหญ่       แต่โบราณ

ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ         มีพระนักพัฒนา        มีศาลาเสาใหญ่

 

ประวัติตำบลหัวเรือ

        เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2327  มีนายนาค  เดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู  เมื่อปี  พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม  พระวอพระตาลงมาจนถึงเมืองอุบล

  ต่อมาเฒ่านาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลเพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน  ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า “ วัดอุงมุง “ หรือดอนอุงมุง  ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน  เช่น  ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแรก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก  จากนั้นเฒ่านาคพร้อ ได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ  แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน  ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ  จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

          ต่อมาพ.ศ.  2330  เฒ่านาคพร้อจึงย้ายบ้านมาสร้างใหม่ทางเหนือห่างจากบ้านเดิมประมาณ 800  เมตรตั้งหลักฐานที่ดอนหัวเรือ (ดอนบักหมี้) เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ชื่อว่า  “ บ้านหัวเรือ “ มาตราบเท่าทุกวันนี้

          บ้านหัวเรือได้ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2475  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.2475       มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  16  หมู่บ้าน  พ.ศ.2536  ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกไป  8  หมู่บ้านเพื่อตั้งเป็นตำบลขี้เหล็ก    ปัจจุบันตำบลหัวเรือมีหมู่บ้านทั้งหมด  16  หมู่บ้าน

 

 ขนาดและที่ตั้ง

        ตำบลหัวเรือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 17 กิโลเมตร  การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข  212      (ถนนชยางกรู)  มีขนาดพื้นที่  32.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,181  ไร่ 

 

อาณาเขตติดต่อ
 ทิศเหนือ                      ติดกับตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ
 ทิศใต้                          ติดกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 ทิศตะวันออก               ติดกับตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 ทิศตะวันตก                 ติดกับตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี