สมาชิก อบต. หัวเรือ

 
     
 

 นายจันทบาล  สีงาม

ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 
 
 
 
 
 
นายวิลัย  วิลัยคำ

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 
 

นายปริญญา  สายแวว
สภาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 3
 

นายสุริยัน  สายแวว
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 4
 

นายไพรัช  วงศ์อุดม
สภมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 5
 

นายเจริญ  อุลัยศรี
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 6
 

นายทวี  สุบุญ
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 7
 
นางสาวพรพันธ์  ทาจิตต์
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 8
 
นางสาวประมวล  จอมหงษ์
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 9
 

นางสาวศรีประไพ  จอมหงษ์
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 10
 
นางราตรี  ศิริคุณ
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 11
 

นายสมพงษ์ หอมหวล
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 12
 

นายณรงค์  จันชะนะ
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 13
นายสุพจน์  จอมหงษ์
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 14
 
นายมณี  รุ่งเรือง
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 15
 

นายพิมล  สายแวว
สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ หมู่ 16