สถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

    - กองสวัสดิการสังคม

    - กองคลัง

    - กองช่าง

    - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    - สำนักปลัด