คณะผู้บริหาร

 

   
       
 

 นางประภาพร  เลาหะวนิช

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

โทร 081-760-1673

   
       

นางบังอร  คำพันธ์

รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โทร 093-326-4045

 

 นายวิรชัย  หอมหวล 

รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

โทร 081-068-8315

 
       
 

นายสุริยา  สายแวว

เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

โทร 087-375-1316