ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลำดับ หัวข้อ ประเภท ผู้สร้าง วันที่เผยแพร่
1 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม กิจกรรม admin 13 มิถุนายน, 2567
2 โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรม admin 13 มิถุนายน, 2567
3 โครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน กิจกรรม admin 13 มิถุนายน, 2567
4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม admin 13 มิถุนายน, 2567
5 โครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน กิจกรรม admin 13 มิถุนายน, 2567
6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สัตวแพทย์และผู้นำสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการ การทำหมันสุนัขและแมว กิจกรรม admin 6 มิถุนายน, 2567
7 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) กิจกรรม admin 6 มิถุนายน, 2567
8 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและอาหารเสริมให้กับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม admin 5 มิถุนายน, 2567
9 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 มิถุนายน, 2567
10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม admin 5 มิถุนายน, 2567
11 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ 2567 กิจกรรม admin 5 มิถุนายน, 2567
12 ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ กิจกรรม admin 5 มิถุนายน, 2567
13 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2567
14 การประกวดขบวนฟ้อนรำบั้งไฟสวยงามงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรม admin 30 พฤษภาคม, 2567
15 การประกวดนางงามบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 30 พฤษภาคม, 2567
16 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 กิจกรรม admin 30 พฤษภาคม, 2567
17 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม 2567 กิจกรรม admin 30 พฤษภาคม, 2567
18 ตรวจประเมิณโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ กิจกรรม admin 30 พฤษภาคม, 2567
19 ส่งมอบ โค 35 ตัว กระบือ30ตัว ให้กับเกษตร กิจกรรม admin 30 พฤษภาคม, 2567
20 โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร กิจกรรม admin 23 พฤษภาคม, 2567
21 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กิจกรรม admin 23 พฤษภาคม, 2567
22 ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรม admin 23 พฤษภาคม, 2567
23 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
24 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
25 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลาปู่ตาบ้านนาดี กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
26 กิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
27 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
28 ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
29 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
30 ร่วมกิจกรรมโครงการฯของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
31 รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม admin 15 พฤษภาคม, 2567
33 ระงับเหตุไฟลามทุ่ง กิจกรรม admin 3 พฤษภาคม, 2567
34 เปิดกิจกรรมการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน กิจกรรม admin 2 พฤษภาคม, 2567
35 ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 2 พฤษภาคม, 2567
36 Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรม admin 2 พฤษภาคม, 2567
37 ประชุมงานประเพณีบุญบั้งไฟ กิจกรรม admin 2 พฤษภาคม, 2567
38 การประเมิณสมรรถภาพทางกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ กิจกรรม admin 2 พฤษภาคม, 2567
39 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ หมู่ 16 กิจกรรม admin 25 เมษายน, 2567
40 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยทางถนนฯ กิจกรรม admin 25 เมษายน, 2567
41 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดหัวเรือ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
42 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
43 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
44 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
45 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
46 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
47 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้แก่สามเณร กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
48 โครงการราชทัณฑ์ฟันดีในสถานพินิจฯ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
49 ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับสถานพินิจฯ กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
50 ระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ 6 กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
51 ระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ 1 กิจกรรม admin 22 เมษายน, 2567
52 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 2 เมษายน, 2567
53 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
54 ลงพื้นที่ติดตามในการทำขยะเปียกในครัวเรือน กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
55 ลงพื้นที่มอบอาหารสิ่งของเครื่องใช้ กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
56 ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการด้านโครงการพื้นฐาน กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
57 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ หมู่ 15 กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
58 โครงการเพาะกล้า ปันโอกาส กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
59 หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
60 พิธีมอบวุมิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
61 ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
62 ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีฯ กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
63 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม admin 29 มีนาคม., 2567
64 โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
65 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม วัดหัวเรือ ประจำเดือนมีนาคม 2567 กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
66 ร่วมประชุมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
67 โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชน กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
68 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
69 ประชุมกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
70 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
71 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม 2567 กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
72 ร่วมกิจกรรมโครงการฯของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
73 เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
74 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
75 ระงับเหตุอัคคีภัย กิจกรรม admin 13 มีนาคม., 2567
76 ส่งมอบบ้านคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ กิจกรรม admin 5 มีนาคม., 2567
77 กิจกรรมชาวตำบลหัวเรือร่วมใจ ลดขยะต้นทาง "จังหวัดสะอาด" กิจกรรม admin 5 มีนาคม., 2567
78 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 มีนาคม., 2567
79 กิจกรรมวันดินโลก กิจกรรม admin 5 มีนาคม., 2567
80 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 5 มีนาคม., 2567
81 โครงการเมืองไทยจะเจริญก้าวไกล ถ้าเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด กิจกรรม admin 5 มีนาคม., 2567
82 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 มีนาคม., 2567
83 ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต กิจกรรม admin 23 กุมภาพันธ์, 2567
84 กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม admin 23 กุมภาพันธ์, 2567
85 นายกอบต.หัวเรือลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจฯ กิจกรรม admin 23 กุมภาพันธ์, 2567
86 นายกอบต.หัวเรือลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจฯ กิจกรรม admin 23 กุมภาพันธ์, 2567
87 นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กิจกรรม admin 23 กุมภาพันธ์, 2567
88 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ดัชนีความยากจน กิจกรรม admin 23 กุมภาพันธ์, 2567
89 ลงพื้นที่ในการสำรวจจัดทำถังขยะเปียก กิจกรรม admin 13 กุมภาพันธ์, 2567
90 ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง กิจกรรม admin 6 กุมภาพันธ์, 2567
91 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรม admin 6 กุมภาพันธ์, 2567
92 พิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กุมภาพันธ์, 2567
93 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กุมภาพันธ์, 2567
94 ตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กุมภาพันธ์, 2567
95 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 1 กุมภาพันธ์, 2567
96 เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ ” กิจกรรม admin 31 มกราคม, 2567
97 ประชุมเครือข่ายองค์กร มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรม admin 30 มกราคม, 2567
98 พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 30 มกราคม, 2567
99 ร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุฯ กิจกรรม admin 30 มกราคม, 2567
100 ร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี กิจกรรม admin 30 มกราคม, 2567
101 พิธีเปิดโครงการ"ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว"อบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2567
102 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 24 มกราคม, 2567
103 ลงพื้นที่ประชุมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว กิจกรรม admin 18 มกราคม, 2567
104 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ กิจกรรม admin 17 มกราคม, 2567
105 ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกร กิจกรรม admin 17 มกราคม, 2567
106 พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 17 มกราคม, 2567
107 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 17 มกราคม, 2567
108 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรม admin 17 มกราคม, 2567
109 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ กิจกรรม admin 17 มกราคม, 2567
110 ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนในเขตพื้นที่ กิจกรรม admin 17 มกราคม, 2567
111 ขอเชิญชวนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" กิจกรรม admin 10 มกราคม, 2567
112 เชิญเข้าร่วมงานวันเด็กตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 10 มกราคม, 2567
113 มอบเครื่องกันหนาวสภากาชาดไทย กิจกรรม admin 10 มกราคม, 2567
114 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 10 มกราคม, 2567
115 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม วัดหัวเรือ กิจกรรม admin 10 มกราคม, 2567
116 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 10 มกราคม, 2567
117 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 มกราคม, 2567
118 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าประจำเดือนมกราคม 2567 กิจกรรม admin 5 มกราคม, 2567
119 พิธีเปิด จุดบริการประชาชน กิจกรรม admin 2 มกราคม, 2567
120 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กิจกรรม admin 2 มกราคม, 2567
121 ขอเชิญชวนชมการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 2 มกราคม, 2567
122 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ กิจกรรม admin 26 ธันวาคม, 2566
123 ร่วมพิธีแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรม admin 26 ธันวาคม, 2566
124 ร่วมอวยพรวันเกิดท่านนายกอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 26 ธันวาคม, 2566
125 จับสลากแบ่งสายการแขงขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 26 ธันวาคม, 2566
126 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรม admin 22 ธันวาคม, 2566
127 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
128 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
129 กิจกรรมทำบุญสังฆทานและปลูกต้นไม้ กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
130 เปิดรับสมัครโครงการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
131 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
132 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
133 โครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่งาน แนะแนวอาชีพ Open House กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
134 ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม admin 21 ธันวาคม, 2566
135 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 12 ธันวาคม, 2566
136 พิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 12 ธันวาคม, 2566
137 กิจกรรมมอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 12 ธันวาคม, 2566
138 กิจกรรมตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 12 ธันวาคม, 2566
139 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม admin 12 ธันวาคม, 2566
140 กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก กิจกรรม admin 12 ธันวาคม, 2566
141 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนารีนุกูล_๒ กิจกรรม admin 12 ธันวาคม, 2566
142 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
143 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
144 เปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
145 เข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
146 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
147 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
148 จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วโลก สร้างความมั่นใจด้วยหลัก5ประการ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
149 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ หมู่ 11 กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
150 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2566
151 Kick Off กิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยังยืน (Sustainable Village) กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2566
152 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรม ประกาศ admin 16 พฤศจิกายน, 2566
153 ประชุมและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2567 กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
154 สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
155 ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
156 โครงการหนูน้อยชาวนา กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
157 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯประชุมสุรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566 กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
158 ประชุมในโครงการลอยกระทงตำบลหัวเรือ ประจำปี 2566 กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
159 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
160 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
161 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
162 ตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
163 สำรวจความต้องการในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
164 ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 13 พฤศจิกายน, 2566
165 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
166 ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
167 ลงพื้นที่ห้วยบัวบั่ว บ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
168 มอบถวายเครื่องจักรสาน กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
169 ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าในการก่อสร้างถนน กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
170 ส่งมอบถังขยะเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม admin 13 พฤศจิกายน, 2566
171 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
172 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างถนน กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
173 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
174 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
175 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
176 จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
177 โครงการประกวดสรภัญญะตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
178 ลงพื้นที่สำรวจเหตุร้องทุกข์ กิจกรรม admin 24 ตุลาคม, 2566
179 โครงการลูกหลานส่งใจผู้สูงวัยส่งยิ้ม กิจกรรม admin 11 ตุลาคม, 2566
180 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กิจกรรม admin 11 ตุลาคม, 2566
181 ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้า เส้นถนนชนบทหัวเรือไปหนองยาง กิจกรรม admin 11 ตุลาคม, 2566
182 ลงพื้นที่ดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรม admin 11 ตุลาคม, 2566
183 เชิญชวนร่วมงาน “ประกวดร้องสรภัญญะตำบลหัวเรือ” ประจำปี 2566 กิจกรรม admin 11 ตุลาคม, 2566
184 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม admin 2 ตุลาคม, 2566
185 พิธีเปิดโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรม admin 2 ตุลาคม, 2566
186 ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กิจกรรม admin 2 ตุลาคม, 2566
187 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 2 ตุลาคม, 2566
188 พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ บ้านกาชาดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 2 ตุลาคม, 2566
189 ประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 2 ตุลาคม, 2566
190 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 2 ตุลาคม, 2566
191 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 26 กันยายน, 2566
192 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 26 กันยายน, 2566
193 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 26 กันยายน, 2566
194 ลอกผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คลองร่องน้ำห้วยบัวบั่ว กิจกรรม admin 26 กันยายน, 2566
195 ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) “ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม admin 26 กันยายน, 2566
196 ครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ กิจกรรม admin 26 กันยายน, 2566
197 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรม admin 18 กันยายน, 2566
198 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กิจกรรม admin 18 กันยายน, 2566
199 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (หมู่ 16) กิจกรรม admin 18 กันยายน, 2566
200 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กิจกรรม admin 14 กันยายน, 2566
201 รับสมัครเข้าร่วมการประกวดร้องสรภัญญะ กิจกรรม admin 14 กันยายน, 2566
202 โครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 14 กันยายน, 2566
203 อบจ.อุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
204 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
205 ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
206 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ฯ กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
207 ร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
208 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ลงพื้นที่.... กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
209 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
210 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กันยายน กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
211 ตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ ประจำเดือน กันยายน กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
212 พิธีเปิดถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ ประจำเดือน กันยายน กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
213 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
214 กิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 11 กันยายน, 2566
215 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
216 ประชุมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
217 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ ( หมู่ 8 ) กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
218 ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
219 ร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
220 รับสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
221 ร่วมพิธีแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
222 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 “ต้นเทียนเกมส์” ครั้งที่ 1 กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
223 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
224 ด้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
225 ร่วมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณะสุข กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
226 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
227 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 30 สิงหาคม, 2566
228 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2566
229 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ นำสู่ทาง ศีล ภาวนา และทางสงเคราะห์” กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2566
230 เปิดโครงการรับรองคุณภาพ จปฐ. ประจำปี 2566 กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2566
231 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ (บ้านหนองเม็ก หมู่ 6) กิจกรรม admin 21 สิงหาคม, 2566
232 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 21 สิงหาคม, 2566
233 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดรอบบริเวณสวนสาธารณะหนองจำนัก หมู่ 8 กิจกรรม admin 21 สิงหาคม, 2566
234 ถวายเทียนพรรษา กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
235 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
236 มอบข้าวก้นบาตรตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
237 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
238 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
239 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
240 โครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
241 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2566
242 โครงการลูกหลานส่งใจ ผู้สูงวัยส่งยิ้ม กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
243 ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
244 โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
245 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ครั้งที่ 2 กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
246 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้วยรักเหนือรักตำบลหัวเรือลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
247 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสี่ด้านสำหรับปฐมวัย กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
248 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
249 โครงการร้อยรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
250 พิธีมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินใหกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
251 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
252 กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
253 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
254 ตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
255 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
256 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรี กิจกรรม admin 10 สิงหาคม, 2566
257 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ นำสู่ทาง ศีล ภาวนา และทางสงเคราะห์” ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
258 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ หมู่ 6 กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
259 มอบใบประกาศ ให้กับผู้ผ่านการอบรม กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
260 กิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชานี ครบ 231 ปี กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
261 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฯ กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
262 โครงการอบต.พบประชาชน (หมู่ 11) กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
263 โครงการอบต.พบประชาชน(หมู่7) กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
264 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
265 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลบ้านหัวเรือประจำเดือนกรกฎาคม2566 กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
266 โครงการนักบริบาลครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้พิการไม่มีญาติฯ กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
267 กิจกรรมงานผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 25 กรกฎาคม, 2566
268 ประชาสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ กิจกรรม admin 6 กรกฎาคม, 2566
269 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรม admin 6 กรกฎาคม, 2566
270 โครงการอบต.พบประชาชน (หมู่ 15) กิจกรรม admin 6 กรกฎาคม, 2566
271 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ กิจกรรม admin 6 กรกฎาคม, 2566
272 โครงการอบต.พบประชาชน (หมู่ 14) กิจกรรม admin 6 กรกฎาคม, 2566
273 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
274 อบต.พบประชาชน (หมู่ 13) กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
275 อบต.พบประชาชน (หมู่ 16) กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
276 อปพร.ตำบลหัวเรือ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
277 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือฯ กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
278 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
279 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
280 อบต.พบประชาชน (หมู่ 1) กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
281 อบต.พบประชาชน กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
282 กองบุญทุนกลางตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 4 กรกฎาคม, 2566
283 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
284 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
285 สำรวจเส้นถนนจราจรที่ยังไม่มีเสาไฟฟ้า กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
286 แจ้งเตือน สำหรับผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
287 โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
288 สำรวจบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
289 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
290 รับมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับกองบุญทุนกลาง กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
291 ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
292 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
293 กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
294 พิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 26 มิถุนายน, 2566
295 ร่วมกิจกรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ฯ กิจกรรม admin 21 มิถุนายน, 2566
296 ร่วมกิจกรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ฯ กิจกรรม admin 21 มิถุนายน, 2566
297 ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 กิจกรรม admin 21 มิถุนายน, 2566
298 กองทุนหลักประกันสุขภาพ กิจกรรม admin 21 มิถุนายน, 2566
299 ร่วมกิจกรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ฯ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
300 รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
301 ร่วมกิจกรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ฯ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
302 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
303 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของฯ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
304 ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ฯ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
305 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
306 ร่วมกิจกรรม ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
307 ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
308 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
309 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 15 มิถุนายน, 2566
310 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
311 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบวัสดุการแพทย์ กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
312 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
313 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
314 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
315 ประชุมคณะทำงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
316 ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
317 พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม admin 22 พฤษภาคม, 2566
318 พิธีเปิดงานประกวดนางงามบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 22 พฤษภาคม, 2566
319 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
320 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
321 สำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
322 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2566 กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
323 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
324 มอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
325 พิธีมอบถุงพระราชทาน กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
326 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
327 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือเดือนพฤษภาคม กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
328 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
329 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ประจำเดือนเมษายน2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
330 ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
331 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
332 ลงพื้นที่บ้านผู้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
333 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการได้ลงพื้นที่ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
334 ลงพื้นที่ส่งมอบถังออกซิเจน กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
335 กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
336 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
337 กิจกรรมวันเนา กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
338 ลงพื้นที่สำรวจถนน กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
339 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปอาหาร กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
340 พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
341 พิธีเปิดจุดบริการประชาชนเส้นถนนหัวเรือ - แต้ใหม่ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
342 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
343 มอบข้าวก้นบาตรฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
344 ตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือประจำเดือนเมษายน2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
345 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือประจำเดือนเมษายน2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
346 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
347 ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
348 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
349 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
350 ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
351 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
352 ลงพื้นที่ สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
353 พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
354 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการขุดลอกหนองหัวลิง กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
355 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
356 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
357 โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
358 เจ้าหน้าที่ป้องกันอบต.หัวเรือร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
359 เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
360 มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
361 โครงการหนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
362 ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
363 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีคนเร่ร่อน กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
364 นายกอบต.หังเรือ มอบวัสดุทางการแพทย์ให้ผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
365 ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการฯ กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
366 นายกอบต.หัวเรือลงพื้นที่มอบเงนบริจาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
367 ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
368 ร่วมงาน Brew Barm Fast Ubon 2023 กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
369 ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ ถนนสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
370 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือประจำเดือนมีนาคม2566 กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
371 อบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
372 ทำบุญถวายจตุปัจจัยในวันมาฆบูชา กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
373 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
374 ประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
375 ประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
376 ลงพื้นที่ สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
377 รับการตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
378 ประชุมโครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
379 ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดริมทางชยางกรู กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
380 สโมสรไลอ้อนอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค กิจกรรม admin 8 กุมภาพันธ์, 2566
381 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
382 กิจกรรมงานผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
383 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ หัวเรือคัพ ครั้งที่2 กิจกรรม admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
384 ประชาสัมพันธ์โครงการใช้จ่ายเงินสะสม อบจ.อุบลราชธานี ประกาศ admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
385 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
386 โอน(ย้าย)ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักปลัด กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
387 ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
388 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหัวเรือ ร่วมชมการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
389 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
390 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
391 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
392 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 26 มกราคม, 2566
393 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กิจกรรม admin 26 มกราคม, 2566
394 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
395 พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่งาน (Open House) กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
396 ประชุมสัญจรเดือนมกราคม 2566 กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
397 ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดมณีวนาราม กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
398 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
399 ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
400 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
401 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
402 รับสมัครกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 " หัวเรือคัพ " ครั้งที่ 2 กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
403 นายกอบต.หัวเรือรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
404 วันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
405 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
406 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
407 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
408 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
409 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
410 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
411 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
412 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
413 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
414 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
415 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
416 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
417 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
418 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
419 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
420 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
421 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
422 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
423 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
424 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
425 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
426 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
427 ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
428 มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
429 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
430 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
431 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
432 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
433 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
434 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
435 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
436 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
437 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
438 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
439 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
440 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 6 มกราคม, 2566
441 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
442 พิธีเปิด จุดบริการประชาชน กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
443 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
444 ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
445 Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
446 พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน #โรงเรียนนารีนุกูล_๒ กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
447 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
448 ประชุมแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
449 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
450 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
451 ประชุมคณะทำงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
452 สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศ admin 20 ธันวาคม, 2565
453 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ กิจกรรม admin 15 ธันวาคม, 2565
454 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
455 #กิจกรรมงานผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
456 โครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
457 ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันกำจัดโรคใบไม้ด่างมันสำปะหลัง ข่าวสาร admin 13 ธันวาคม, 2565
458 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
459 ทำบุญตักบาตรตามถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
460 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
461 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วย กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
462 จัดเตรียมงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
463 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
464 การเข้ารับการประเมินคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
465 ประชุมหารือแนวทางการจัดการตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2565
466 เตรียมความพร้อมในการจัดงาน ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 28 พฤศจิกายน, 2565
467 เชิญชวนร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
468 Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
469 ระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
470 ล้างตลาดสดหัวเรือ กิจกรรม admin 21 พฤศจิกายน, 2565
471 ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
472 งานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
473 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
474 จิตอาสาชาวตำบลหัวเรือกรอกกระสอบทราย กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
475 อบต.หัวเรือปันน้ำใจให้ไทยอุบล กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
476 ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
477 เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
478 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
479 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม นำสู่ ศีล ภาวนา และทางสงเคราะห์ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
480 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบตหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
481 กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
482 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
483 ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดเตรียมความ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
484 การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าวสาร admin 20 ตุลาคม, 2565
485 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าวสาร admin 20 ตุลาคม, 2565
486 ขอส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ข่าวสาร admin 5 ตุลาคม, 2565
487 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศ admin 5 ตุลาคม, 2565
488 ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 4 ตุลาคม, 2565
489 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.หัวเรือ ข่าวสาร admin 30 กันยายน, 2565
490 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
491 สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับเทศบาลนครอุบล กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
492 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
493 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
494 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
495 ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
496 ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
497 ร่วมทำบุญถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
498 ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
499 ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
500 ลงพื้นที่น้ำท่วม กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
501 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
502 ส่งมอบบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
503 ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
504 ลงพื้นที่สำรวจบ้านโดนผลกระทบน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
505 ผลการสำรวจความพึงพอใจและผลการประเมินหมู่บ้าน ประกาศ admin 27 กันยายน, 2565
506 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
507 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
508 เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
509 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
510 ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
511 ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
512 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
513 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
514 โครงการIQและEQเด็กปฐมวัย กิจกรรม admin 16 กันยายน, 2565
515 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนสิงหาคม 2565 ข่าวสาร admin 16 กันยายน, 2565
516 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
517 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
518 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีนุกูล ๒ กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
519 ส่งมอบเครื่องทำพริกแกงและเครื่องสลัดน้ำมัน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
520 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
521 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
522 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 11 ประกาศ admin 12 กันยายน, 2565
523 ร่วมกิจกรรมบุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
524 ประชุมคณะทำงานถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
525 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
526 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
527 แจ้งประชาสัมพันธ์ การโอนชำระค่าขยะมูลฝอยอบต.หัวเรือ แบบออนไลน์ ข่าวสาร admin 8 กันยายน, 2565
528 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
529 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยฯ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
530 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
531 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวสาร admin 26 สิงหาคม, 2565
532 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
533 ส่งมอบวัสดุโครงการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
534 ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
535 นำร่องเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
536 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
537 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 10 ประกาศ admin 19 สิงหาคม, 2565
538 ประชุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ไม่มีไฟฟ้าใช้ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
539 ประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
540 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
541 ตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
542 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
543 โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
544 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
545 ประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
546 กล่าวเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
547 ทำบุญตักบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
548 รับมอบเครื่องจักรกล จากอบจ.อุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
549 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุบลราชธานี คัพ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
550 เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือประจำปี2565 กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
551 มอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
552 ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
553 วันเข้าพรรษา กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
554 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
555 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
556 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
557 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประกาศ admin 17 สิงหาคม, 2565
558 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนมิถุนายน 2565 ข่าวสาร admin 11 กรกฎาคม, 2565
559 มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
560 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
561 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
562 ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
563 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดิน ประกาศ admin 5 กรกฎาคม, 2565
564 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวสาร admin 1 กรกฎาคม, 2565
565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 28 มิถุนายน, 2565
566 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ข่าวสาร admin 28 มิถุนายน, 2565
567 มอบของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
568 ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
569 กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
570 จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
571 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ข่าวสาร admin 13 มิถุนายน, 2565
572 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
573 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
574 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
575 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
576 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
577 เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่องุ่นแม่พิกุล กิจกรรม mild 10 พฤษภาคม, 2565
578 ประสัมพันธ์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ข่าวสาร mild 5 พฤษภาคม, 2565
579 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
580 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2565 ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
581 น้ำพริกและหม่ำอีสาน กิจกรรม admin 11 เมษายน, 2565
582 มอบถุงยังชีพตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
583 มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
584 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
585 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
586 สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับพริกหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2565
587 มอบของอุปโภค บริโภค และเงินบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ เนื่องในวันสตรีสากล กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
588 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ หมู่ที่ 3 กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
589 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
590 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
591 หัวเรือคัพ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
592 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
593 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครั้งแรก ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
594 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 ณ ตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
595 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
596 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
597 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
598 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมมสมมันสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
599 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
600 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565