สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นายจันทบาล สีงาม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
" 081-955-7896 "

นายวิลัย วิลัยคำ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
" 083-803-7572 "

นายปริญญา สายแวว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.3
" 081-064-5872 "

นายสุริยัน เพิ่มพูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.4
" 080-433-3258 "

นายไพรัช วงศ์อุดม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.5
" 095-083-9317 "

นายเจริญ อุลัยศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.6
" 063-641-2171 "

นายทวี สุบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.7
" 086-264-6973 "

น.ส.พรพันธ์ ทาจิตต์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.8
" 082-467-8380 "

น.ส.ประมวล จอมหงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.9
" 066-004-8442 "

น.ส.ศรีประไพ จอมหงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.10
" 093-393-9404 "

นางราตรี ศิริคุณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.11
" 096-098-5733 "

นายสมพงษ์ หอมหวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.12
" 081-282-0248 "

นายณรงค์ จันชะนะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.13
" 084-339-1836 "

นายสุพจน์ จอมหงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.14
" 062-640-6542 "

นายมณี รุ่งเรือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.15
" 099-469-0432 "

นายพิมล สายแวว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ม.16
" 084-959-9681 "