ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงทะเบียนทำสัญญากับเกษตรที่ได้รับโค และกระบือ ของโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร จำนวนเกษตร 65 ราย ในพื้นที่ตำบลหัวเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานีจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และอปพร.อบต.หัวเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวพบปะกับผู้ปกครอง ร่วมด้วย รองปลัดอบต.หัวเรือ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะคุณครูศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ ได้พบปะกับผู้ปกครองทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลาปู่ตาบ้านนาดี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลาปู่ตาบ้านนาดี โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จัดพิธีบวงสรวงปู่ตาบ้านนาดี ณ บริเวณศาลาบ้านนาดี หมู่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ ปศุสัตว์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2567

#งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ67 ????????????ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ วัดหัวเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ???? ซึ่งภายในงานวันที่ 24 พ.ค. 2567 มีกิจกรรมดังนี้ - 07.00 น. ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม - 15.00 น. กิจกรรมถนนคนเดินตำบลหัวเรือ แสดงสินค้าชุมชน - 18.00 น. ประกวดนางงามบุญบั้งไฟ ???? วันที่ 25 พ.ค. 2567 -09.00 น. พิธีเปิดประเพณีบุญบั้งไฟ และเริ่มขบวนแห่บุญบั้งไฟ ???? วันที่ 26 พ.ค. 2567 -09.00 น. ประกวดกองเส็งเล็ก -10.00 น. พิธรจุดบั้งไฟบวงสรวง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้นะคะ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาปศุสัตว์ทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ร่วมกิจกรรมโครงการฯของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ ร่วมกิจกรรมโครงการฯของชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ โดยคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือได้พบปะพูดคุยพร้อมกับมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม ณ ศาลานาบุญวัดหัวเรือ

รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ ร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ หน่วยงานราชการและสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จาก 25 อำเภอ ร่วมพิธีและรับพระราชทานฯ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า