ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ ได้จัดพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีกำนันตำบลหัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิด ณ วัดหัวเรือ ตำบลหัวเรือ โดยกิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นการประกวดขบวนฟ้อนรำและบั้งไฟสวยงาม ประจำปี 2566 ค่ะ

พิธีเปิดงานประกวดนางงามบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ

#งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ66 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับวัดหัวเรือ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี 2566 ณ วัดหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราขธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมกับคณะผู้บริหารอบจ.อุบลราชธานี สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี กำนันตำบลหัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ ซึ่งภายในงานวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มีกิจกรรม ประกวดกองเส็งเล็ก ประกวดนางงามบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนค่ะ

มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ วัดบ้านสำราญ โรงเรียนบ้านสำราญ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ และผู้นำตำบลหัวเรือ ได้ลงพื้นที่มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ในกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือค่ะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เช้าวันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม และร่วมถวายสังฆทาน ณ ศาลานาบุญวัดบ้านหัวเรือ โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น . องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองจอก หมู่ 4 ตำบลหัวเรือ เพื่อสำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย ในโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง รายนายสุริยา บุญสุภา และคณะกรรมการกองทุนหลักหลัประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ มอบของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง ราย นายเรวัตน์ กุลแก้ว บ้านหนองจอก หมู่ 4 ค่ะ

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2566

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเรือ องค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2566 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก และมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม ณ ศาลากลางบ้านบ้านน้องมุก หมู่ที่ 2 ค่ะ

มอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่บ้านหัวเรือ หมู่ 11 เพื่อมอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีส.อบต.หมู่ 11 ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ

พิธีมอบถุงพระราชทาน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ นางสาววิจิตร สำรวมจิตร ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานให้กับให้กับประชาชนผู้ที่ประสบวาตภัย โดยตำบลหัวเรือจำนวน 56 ราย และตำบลขี้เหล็กจำนวน 13 ราย โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ กำนันตำบลขี้เหล็ก คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.ขี้เหล็ก และฝ่ายปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย 56 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือค่ะ

กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือเดือนพฤษภาคม

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ ในกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ พร้อมกับมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ซึ่งกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือในวันนี้ ได้ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz และNBT UBON จัดกิจกรรมในโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (PRD 2 ON Ground 2023) ณ วัดหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีค่ะ

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

วันนี้ 28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.ขี้เหล็ก หัวหน้าส่วนราชการอบต.โนนกาหลง เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า