ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดหัวเรือ

วันที่ 19 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้แก่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ณ วัดหัวเรือ

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ

วันที่ 17 เมษายน 2567 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ และหัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้แก่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ณ ศาลาบ้านหนองก่าน หมู่ 12

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 17 เมษายน 2567 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ และหัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ จุดบริการประชาชนเส้นโนนธาตุ ถนนชยางกูร - อำนาจเจริญและจุดที่สอง : ถนนหัวเรือ - แต้ใหม่

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้สรงน้ำพระพุทธรูปประจำอบต.หัวเรือ และทางเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือได้รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ

วันนี้ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศาลานาบุญ วัดหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา ปลัดอบต.หัวเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมเล่นเกมส์รับเงินรางวัล กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ รองนายกอบต.หัวเรือ นายวิรชัย หอมหวล รองนายกอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมโครงการลูกหลานส่งใจ ผู้สูงวัยส่งยิ้ม (กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) ของชมรมผู้สูงอายุองค์กรสาธารณประโยชน์ บ้านหนองมุก โดยคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือได้พบปะพูดคุยพร้อมกับมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่เกิดเดือน เมษายน และได้รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ศาลากลางบ้านหนองมุก หมู่ 2

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้แก่สามเณร

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสุรางค์ ตาสี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยนางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้แก่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ณ วัดหัวเรือ

โครงการราชทัณฑ์ฟันดีในสถานพินิจฯ

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการราชทัณฑ์ฟันดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2567 เครือข่าย โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองและเด็กและเยาวชน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับสถานพินิจฯ

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ถวายพระครูสุกิจฉัยโสภณ เจ้าคณะตำบลหัวเรือ ทอดถวาย ณ วัดหัวเรือ หมู่ 1 ตำบลหัวเรือ

ระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ 6

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ บ้านหนองเม็ก หมู่ 6 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือได้ลงพื้นที่ระงับเหตุ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือได้ระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นที่เรียบร้อย โดยมีคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

ระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. โดยประมาณ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ บริเวณห้วยบัวบั่ว บ้านหัวเรือหมู่ 1 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือได้ลงพื้นที่ระงับเหตุ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือได้ระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นที่เรียบร้อย โดยคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 โดยคณะสงฆ์ภาค 10 จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2567 และเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2567 โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก และตำบลขามใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 - 23 เมษายน 2567 จำนวน 72 รูป "หลักสูตร 22 วัน แห่งการตื่นรู้" ณ วัดหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี โดยมีนางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีในครั้งนี้

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า