ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรมอบรมคัดแยกขยะในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหัวลิง

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และจิตอาสาพระราชทานตำบลหัวเรือ ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหัวลิง

โครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิาลงกรณ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ จัดโครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นาบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ พร้อมด้วยคณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ เข้าศึกษาดูงาน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยทางถนนร่วมสร้างอำเภอปลอดภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

โครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิาลงกรณ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ จัดโครงการจัดระบบสังคมผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม และร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน มิถุนายน 2567

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สัตวแพทย์และผู้นำสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการ การทำหมันสุนัขและแมว

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมด้วยนางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สัตวแพทย์และผู้นำสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการ การทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมด้วยนางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ และโรงเรียนบ้านหนองมุก ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและอาหารเสริมให้กับผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมกับนักบริบาลครอบครัว ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและอาหารเสริมให้กับผู้ด้อยโอกาส บ้านหนองจอก ม.4 ในโครงการนักบริบาลครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้พิการไม่มีญาติด้วย "รักเหนือรัก"

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลหัวเรือ

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดย นางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หังเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลหัวเรือ จำนวน 10 ราย เพื่อของบประมาณในการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยได้รับเกียรติจากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สัตว์แพทย์และผู้นำสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการ โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอขอบคุณปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และกรมปศุสัตว์ ที่สนับสนุนบุคลากรในการจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในครั้งนี้

โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมประชุม ร่วมกับ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ผรส. ประชุมสัญจร ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ ณ วัดหัวเรือ หมู่ 1 และได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับทราบปัญหาของประชาชน และนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาตำบลหัวเรือต่อไป

ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดย นางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 4 หลัง

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า