ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำหนองหัวลิง ณ สวนสาธารระหนองหัวลิง หมู่ 16 และเคลื่อนขบวนแห่พระอุปคุต ไปยังวัดป่าศรีหัวเรือทอง หมู่ 16

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าศรีหัวเรือทอง โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายกอบต.หัวเรือลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม.หมู่ 8 และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมกับ กองบุญทุนกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ ครัวเรือน รายนายสังคม รังทอง บ้านหนองจำนัก หมู่ 8

นายกอบต.หัวเรือลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม.หมู่ 8 และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมกับ กองบุญทุนกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ ครัวเรือน รายนายสังคม รังทอง บ้านหนองจำนัก หมู่ 8

นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ประธานสภาอบต.หัวเรือ สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมต้อนรับ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนางสุรางค์ ตาสี ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ดัชนีความยากจน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หัวเรือ นายสุริยา สายแวว เลขานุการนายก อบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.หัวเรือ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPT) ในระบบ TPMAP ปี 2566 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายวิฑูรย์ อุดมสิน หมู่ 8 2.นายอำนวย วิชาเทียน หมู่ 11 และเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ราย นางสมจันทร์ จอมหงษ์ หมู่ 16 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โทร 045-950-330 กิตติศักดิ์-ภาพ/บุษกร-ข่าว/อรทัย-ตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงพื้นที่ในการสำรวจจัดทำถังขยะเปียก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ในการสำรวจจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (Re-X-Ray)

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบ้านหัวเรือ หมู่ 11 (เส้นทุ่งบ่อโนนไทย) ตำบลหัวเรือ เชื่อม ถนนบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กับพี่น้องชาวบ้านสำราญ หมู่ 7 ณ ถนนสายวัฒนธรรมวัดบ้านสำราญ

พิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ จัดงาน "ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม วัดหัวเรือ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านบุญเรือง สายแวว เจ้าของเตนท์รถบุญเรืองเจริญยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่นตำบลหัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเปิด ณ วัดหัวเรือ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ การแสดงจากคณะสูงวัยใจเกินร้อย ร้องเพลงของผู้นำไทั้ง 16 หมู่บ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในบริเวณวัดหัวเรือ

มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ และผู้นำท้องถิ่นตำบลหัวเรือ ได้ลงพื้นที่มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ

ตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม และร่วมไหว้พระรับศีล ถวายปัจจัย และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลานาบุญวัดบ้านหัวเรือ โดยมีนายคำหมูน กุลบุตร กำนันตำบลหัวเรือ นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่นตำบลหัวเรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ อสม. 16 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า