กองช่าง

บุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

นายพากเพียร ศิริพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเดช หอมหวล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางนิตตยา บุตรน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายโสภณ กำทอง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธีระวัฒน์ สานนรา

คนงานทั่วไป