กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมุทิตา บุปผาสังข์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนุจรินทร์ สายแวว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทนา จิตรสิงห์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางฉกาพร อุ่นสาร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมนัทนันต์ เจริญภักดิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิทยา เศียรทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยะนุช ทับทิมอ่อน

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวอำไพ อำพันธ์

ผู้ช่วยสันทนาการ