คำสั่งบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด
1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อบต.หัวเรือ ดาวน์โหลด
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หัวเรือ ดาวน์โหลด
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผ้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลด
5 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (กองช่าง) ดาวน์โหลด
6 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด อบต.หัวเรือ ดาวน์โหลด
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลด
8 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง(กองคลัง) ดาวน์โหลด
9 ซักซ้อมการปฏิบัติงานภายในของกองคลัง(เพิ่มเติม)สำหรับงานการบัญชีและบัญชี และงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลด
10 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด