กองสวัสดิการสังคม

บุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

นางสาวบุษกร อยู่ชา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวกฤษณา ช่วยสุข

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชลดา อบอุ่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายรัฐพงศ์ จันทร์พวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติศักดิ์ เจริญภักดิ์

คนงานทั่วไป