ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันนี้ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิ นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และสาธิตการทำถังขยะเปียก ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยลงพื้นที่ บ้านหนองจำนัก หมู่ 8 ค่ะ อบต.หัวเรือ ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข

วันนี้ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันนี้ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิ นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักปลัดอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และสาธิตการทำถังขยะเปียก ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยลงพื้นที่ บ้านหนองจิก หมู่ 14 บ้านหัวเรือ หมู่ 1 บ้านหนองมุก หมู่ 2 และบ้านหนองเม็ก หมู่6 ค่ะ อบต.หัวเรือ ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ

พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่งาน (Open House)

วันนี้ 25 มกราคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่งาน (Open House) โดยนายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ค่ะ

ประชุมสัญจรเดือนมกราคม 2566

วันนี้ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ประธานสภาอบต.หัวเรือ ส.อบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมกับ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ผรส. ประชุมสัญจร ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ ณ วัดบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1ค่ะ

ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดมณีวนาราม

วันนี้ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตินาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค

วันนี้ 20 มกราคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเรือลงพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการด้วย "รักเหนือรัก" โดยนายสุริยา สายแวว ประธานศูนย์ฯ พร้อมกรรมการศูนย์ /CM / CG / อสม. / ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภาวะพึงพิง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางชัยวรรณ ยุทธกิจ บ้านหัวเรือ หมู่ 11 2.นายหนูสิน จอมหงษ์ บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ 15 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและได้ประสานให้แพทย์และ cg ได้ดูแลต่อไปค่ะ

ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ

วันนี้ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ นายวิรชัย หอมหวล รองนายกอบต.หัวเรือ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบต.หัวเรือ และตัวแทนนักกีฬาแต่ละหมู่บ้าน ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ " ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้จับสลาก ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันนี้ 20 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดอบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และสาธิตการทำถังขยะเปียก โดยวันนี้ได้ลง 4 หมู่บ้าน ดังนี้บ้านหนองจอก หมู่ 4 บ้านอ้น หมู่ 10 บ้านสำราญ หมู่ 7 และบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ค่ะ อบต.หัวเรือขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครั้งนี้ค่ะ

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันนี้ 19 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดอบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และสาธิตการทำถังขยะเปียก โดยวันนี้ได้ลง 3 หมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ 15 บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ 13 และบ้านหนองยาง หมู่ 5 อบต.หัวเรือขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครั้งนี้ค่ะ

รับสมัครกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 " หัวเรือคัพ " ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ รับสมัครกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 " หัวเรือคัพ " ครั้งที่ 2 ⚽️????สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 และจับสลากแบ่งสายแข่งขันฯ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

นายกอบต.หัวเรือรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

วันนี้ 16 มกราคม 2566 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เข้ารับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 โรงเรียนนารีนุกูล ๒ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประเภทกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ในกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราชค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า