ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2564

การปฎิบัติหน้าที่ 91.62%
การใช้งบประมาณ 86.67%
การใช้อำนาจ 87.87%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.09%
การแก้ปัญหาการทุจริต 87.53%
คุณภาพการดำเนินงาน 87.83%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.73%
การปรับปรุงการทำงาน 86.37%
การเปิดเผยข้อมูล 71.33%
การป้องกันการทุจริต 93.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ขอส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ของส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ .2566

ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ วัดหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีค่ะ

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.หัวเรือ

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.หัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ

วันนี้ 30 กันยายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ และ นายวิรชัย หอมหวล รองนายกอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ในเขตตำบลหัวเรือค่ะ

สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับเทศบาลนครอุบล

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบ ให้กับเทศบาลนครอุบล เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลฯค่ะ

ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลขามใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ช่วยเหลือในการตัดกิ่งไม้ ต่อสายไฟฟ้า และบริการน้ำ ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือขอขอบคุณ คณะกรรมการน้ำประปาบ้านหนองก่านหมู่ 12 ที่อนุเคราะห์น้ำประปาในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลรธานี นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่กองช่างอบจ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กองช่างอบต.หัวเรือ ผู้นำหมู่บ้าน และจิตอาสา ได้ขุดลอกวัชพืชที่ขวางทางประตูน้ำที่ห้วยบัวบั่ว บ้านหนองยาง ม.5 และ ห้วยบ่อแก ม.11 เพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้านตำบลหัวเรือ และจิตอาสาที่มาร่วมช่วยกันในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือ ได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู โดยการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า และต้นไม้ที่ล้มทับขวางเส้นทางจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้านตำบลหัวเรือ และจิตอาสาที่มาร่วมช่วยกันในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ

ตลอดช่วงบ่ายวันนี้ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักวันนี้ค่ะ

ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ

วันนี้ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักวันนี้ค่ะ

ร่วมทำบุญถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก

เช้าวันนี้ 28 กันยายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก ณ วัดนาไหทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
Your message has been sent. Thank you!
เว็บเก่า