โครงสร้างสภา อบต.ท้องถิ่น

ประกาศ

 

รายงานการประชุม

แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

- สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

- สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 - สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

   -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

  -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

 -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563

 -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563

  -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

  -สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

หนังสือราชการ

กิจกรรมสภา

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2564

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2563

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2562

- ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562