สมาชิก อบต. หัวเรือ

 
   
 

นายจันทบาล  สีงาม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2)

 

 
หม1   หม1.2

นายวิลัย  วิลัยคำ

สมาชิก  อบต.  หมู่ที่ 1

 

นางดอกไม้  กสิภูมิ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 1)

หม2  

นายจันทา  สายเบาะ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

 

นายจันทบาล  สีงาม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

หม3   หม3.2

นายชาลี  จอมหงษ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

 

นายปริญญา  สายแวว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

หม4  

นายศักดิ์ศรี  สายนรา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

 

นายสุริยัน  เพิ่มพูล

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

หม5   หม5.2

นายบุญสุข  จอมหงษ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

 

นายฐิติศักดิ์  วันดี

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

หม6   หม6.2

นางเจริญ  อุลัยศรี

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

 

นายจำลอง  ธรรมสัตย์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

หม7  

นายทวี  สุบุญ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

 

นายบุญมา  อยู่สุข

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

 หม8  

นายทวี  สิทธิจินดา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

 

 นายบุญศรี  ผิวทอง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

 หม9  
 นางสาวประมวล  จอมหงษ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

 

นายสุวิตร์  จันทร์มณี

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

 หม10    หม10.2
 นายสอน  จารุขมูล

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

   นายบัณฑิต  สายงาม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

 หม11    หม11.2
 นายประกิจ  ยืดยาว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

   นางผมทอง  จิตรสิงห์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

 หม12  
 นายสมคิด  นามวงษ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

   นายสมพงษ์  หอมหวล

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

 หม13    หม13.2
 นายวิเชียร  สายแวว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13

 

 นางยุพิน  สายสุพรรณ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13

 หม14    หม14.2
 นายบัวผัน  จิตร์สิงห์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

   นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

 หม15    หม15.2
 นายปรีชา  คำพันธ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

   นายมณี  รุ่งเรือง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

 หม16    หม16.2
 นายพิมล  สายแวว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16

   นายฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16