1.ฝ่ายบริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
    นายวีระชาติ   จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
    นางบังอร  คำพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      หัวเรือ
    นายสมร  สายเคน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      หัวเรือ 
    นายสมหมาย  สายแวว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
   
2.  ฝ่ายนิติบัญญัติ    ประกอบด้วย  
  นายจันทบาล  สีงาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
  นางดอกไม้  กสิภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
  จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
   
 3.  ฝ่ายราชการประจำ   ประกอบด้วย  
 จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 40 คน มีรายละเอียดดังนี้
1.พนักงานส่วนตำบล 15  คน
2.ข้าราชการครู     3  คน
3.ลูกจ้างประจำ   2  คน
4.พนักงานจ้างตามภารกิจ 11  คน
5.พนักงานจ้างทั่วไป     9   คน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างการบริหาร

images