- มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

-แบบฟอร์มรายงานประเมิณผลตนเอง

- จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำเดือนมีนาคม 2563

- จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำเดือนมกราคม 2563

- จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำเดือนธันวาคม 2562

แบบฟอร์มประเมินตนเอง..ปปช

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

หอพิพิธภัณฑ์

ห้องอบเพื่อสุขภาพ